Linux Oracle Kurulumu

Linux Kurulumu yapıldıktan sonra Oracle kurulumu için yüklenmesi gereken paketler ve birtakım ayarlar bulunmaktadır. Sırasıyla aşağıda yapılması gerekenlerin sisteme uygulanması gerekmektedir. Kurulum ayarları Linux kurulumunu ve ayarlarını bildiğiniz düşünülerek verilmiştir.

Linux Kurulurken Gereken Paketler

GNOME Desktop Environment
Editors
Graphical Internet
Text-based Internet
Development Libraries
Development Tools
Server Configuration Tools
Administration Tools
Base
System Tools
X Window System
—————————————————————————-
/etc/hosts
192.168.10.10  oratest.xxx.com oratest
—————————————————————————-
/etc/sysctl.conf
kernel.shmmni = 4096
# semaphores: semmsl, semmns, semopm, semmni
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000
net.core.rmem_default=4194304
net.core.rmem_max=4194304
net.core.wmem_default=262144
net.core.wmem_max=262144

/sbin/sysctl -p
—————————————————————————-
/etc/security/limits.conf
oracle              soft    nproc   2047
oracle              hard    nproc   16384
oracle              soft    nofile  1024
oracle              hard    nofile  65536
—————————————————————————-
/etc/pam.d/login
session    required     /lib/security/pam_limits.so
session    required     pam_limits.so
—————————————————————————-
/etc/selinux/config
SELINUX=disabled
—————————————————————————-
reboot !!!
—————————————————————————-
# From Enterprise Linux 5 Disk 1
cd /media/cdrom/Server
rpm -Uvh binutils-2.*
rpm -Uvh elfutils-libelf-0.*
rpm -Uvh glibc-2.*
rpm -Uvh glibc-common-2.*
rpm -Uvh libaio-0.*
rpm -Uvh libgcc-4.*
rpm -Uvh libstdc++-4.*
rpm -Uvh make-3.*
cd /
eject

# From Enterprise Linux 5 Disk 2
cd /media/cdrom/Server
rpm -Uvh compat-libstdc++-33*
rpm -Uvh elfutils-libelf-devel-0.*
rpm -Uvh glibc-devel-2.*
rpm -Uvh gcc-4.*
rpm -Uvh gcc-c++-4.*
rpm -Uvh libaio-devel-0.*
rpm -Uvh libstdc++-devel-4.*
rpm -Uvh unixODBC-2.*
rpm -Uvh unixODBC-devel-2.*
cd /
eject

# From Enterprise Linux 5 Disk 3
cd /media/cdrom/Server
rpm -Uvh sysstat-7.*
cd /
eject
——————————————————————————
groupadd oinstall
groupadd dba
groupadd oper
groupadd asmadmin

useradd -g oinstall -G dba,oper,asmadmin oracle
passwd oracle
——————————————————————————
mkdir -p /u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1
chown -R oracle:oinstall /u01
chmod -R 775 /u01
——————————————————————————
xhost +oratest
——————————————————————————
.bash_profile
# Oracle Settings
TMP=/tmp; export TMP
TMPDIR=$TMP; export TMPDIR

ORACLE_HOSTNAME=oratest.localdomain; export ORACLE_HOSTNAME
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE
ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.1.0/db_1; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=DB11G; export ORACLE_SID
ORACLE_TERM=xterm; export ORACLE_TERM
PATH=/usr/sbin:$PATH; export PATH
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH

LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH

if [ $USER = “oracle” ]; then
if [ $SHELL = “/bin/ksh” ]; then
ulimit -p 16384
ulimit -n 65536
else
ulimit -u 16384 -n 65536
fi
fi
——————————————————————————-
DISPLAY=oratest:0.0; export DISPLAY ( Kurulumu SSH ile yapıyorsanız )
——————————————————————————-
./runInstaller
——————————————————————————-
/etc/oratab
DB11G:/u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1:Y
——————————————————————————-
Manual Database Start
dbstart /u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1
emctl start dbconsole

teknolojik-blog – Aziz Ozdemiroglu

Bir yanıt yazın

Connect with: